indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Andere praat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (4 reactions)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (3 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

Bokito
User
User icon of Bokito
spacer line
 The Thread of Islam by Geert WildersFrom: Norman BrownGeert Wilders is a Dutch Member of Parliament.

Geert Wilders is lid van het Nederlands ParlementIn a generation or two, the US will ask itself: who lost Europe?'

Binnen een of twee generaties zal de VS bij zich zelf afvragen: Wie verloor Europa?

Here is the speech of Geert Wilders, Chairman, Party for Freedom, the Netherlands, at the Four Seasons, New York, introducing an Alliance of Patriots and announcing the Facing Jihad Conference in Jerusalem.

Hier is de toespraak van Geert Wilders, Voorzitter, Partij voor de Vrijheid, Nederland, in de Four Seasons, New York, voorstellend een Alliantie van Vaderlandslievenden en aankondigend de komende Jihad Conferentie in Jerusalem

Dear friends,

Beste vrienden,

Thank you very much for inviting me.

Hartelijk dank dat jullie me hier hebben uitgenodigd.

I come to America with a mission. All is not well in the old world. There is a tremendous danger looming, and it is very difficult to be optimistic. We might be in the final stages of the Islamization of Europe. This not only is a clear and present danger to the future of Europe itself, it is a threat to America and the sheer survival of the West. The United States as the last bastion of Western civilization, facing an Islamic Europe.

Ik ben in Amerika gekomen met een missie. Het gaat niet goed met de oude wereld. Er schuilt een gigantisch gevaar en het is heel moeilijk om optimistisch te zijn. We zouden best in de laatse fase verkeren van de Islamisering van Europa. Dit is niet alleen een duidelijke en nadrukkelijk aanwezig gevaar voor de toekomst van Europa zelf, het is een bedreiging voor Amerika en de noodzakelijke overleving van het Westen. De Verenigde Staten als het laatste bastion van de Westerse beschaving, die een Islamitisch Europa voor ogen ziet.

First I will describe the situation on the ground in Europe. Then, I will say a few things about Islam. To close I will tell you about a meeting in Jerusalem.

Ten eerste zal ik de huidige situatie in Europa beschrijven. Daarna, zal ik enkele dingen zeggen over de Islam. Om te besluiten vertel ik u over de bijeenkomst in Jerusalem.

The Europe you know is changing.

De Europa die u kent is aan het veranderen.

You have probably seen the landmarks. But in all of these cities, sometimes a few blocks away from your tourist destination, there is another world. It is the world of the parallel society created by Muslim mass-migration.

U heeft waarschijnlijk de markante plekken gezien. Maar in al deze steden, soms maar een paar blokken verwijderd van uw toeristische bestemming, staat er een andere wereld. Het is de wereld van de parallelle samenleving die geschapen is door de Islamitische massa-migratie.

All throughout Europe a new reality is rising: entire Muslim neighborhoods where very few indigenous people reside or are even seen. And if they are, they might regret it. This goes for the police as well. It's the world of head scarves, where women walk around in figureless tents, with baby strollers and a group of children.

Overal in Europa bestaat er een nieuwe werkelijkheid die sterk in opkomst is: hele Islamitische wijken waar maar enkele autochtonen wonen of zelfs maar gezien worden. En als ze er waren, zouden ze er wel spijt van hebben. Dit geldt ook voor de politie. Het is de wereld van hoofddoeken, waar de vrouwen er rondzwerven in figuurloze tenten met baby wagens en een groep kinderen.

Their husbands, or slaveholders if you prefer, walk three steps ahead. With mosques on many street corners. The shops have signs you and I cannot read. You will be hard-pressed to find any economic activity. These are Muslim ghettos controlled by religious fanatics. These are Muslim neighborhoods, and they are mushrooming in every city across Europe. These are the building-blocks for territorial control of increasingly larger portions of Europe, street by street, neighborhood by neighborhood, city by city.

Hun mannen of slavendrijvers als u dat liever wil lopen drie stappen vooruit. Met moskeeen op elke hoek van de straat. De winkels vertonen tekens die u en ik niet kunnen lezen. U zult u kapot moeten inspannen om een economsiche activiteit te ontdekken. Dit zijn de Islamitische ghetto’s die gecontroleerd worden door religieuze fanaten. Dit zijn de Islamitische wijken en zij schieten als paddenstoelen uit degrond in elke stad in heel Europa. Dit zijn de bouwblokken die de gebieden beheersen en die in grote getale toenemen in Europa, straat na straat, wijk na wijk, stad na stad.

There are now thousands of mosques throughout Europe. With larger congregations than there are in churches. And in every European city there are plans to build super-mosques that will dwarf every church in the region. Clearly, the signal is: we rule.

Er staan nu duizenden moskeeen dwars door heel Europa. Met veel meer en grotere concentraties dan de kerken. En in elke Europese stad zijn er plannen om super moskeeen te bouwen die elke kerk in de regio zal verpletteren. Het is duidelijk het signaal: WIJ HEERSEN!

Many European cities are already one-quarter Muslim: just take Amsterdam, Marseille and Malmo in Sweden. In many cities the majority of the under-18 population is Muslim. Paris is now surrounded by a ring of Muslim neighborhoods. Mohammed is the most popular name among boys in many cities.

Vele Europese steden zijn voor een kwart reeds Islamitisch: neem bijvoorbeeld Amsterdam, Marseille en Malmo in Zweden. In vele steden is de meerderheid van de 18-jaar en jongere bevolking Islamitisch. Parijs is nu omgeven door een ring van Islamitische woonwijken. Mohammed is de meest populaire naam bij de jongens in vele steden.

In some elementary schools in Amsterdam the farm can no longer be mentioned, because that would also mean mentioning the pig, and that would be an insult to Muslims.

In sommige lagere scholen in Amsterdam kan men de boerderij niet meer benoemen, aangezien men dan ook de varkens moet benoemen en dat zou een belediging zijn voor de Islamieten.

Many state schools in Belgium and Denmark only serve halal food to all pupils. In once-tolerant Amsterdam gays are beaten up almost exclusively by Muslims. Non-Muslim women routinely hear 'whore, whore'. Satellite dishes are not pointed to local TV stations, but to stations in the country of origin.

Vele openbare scholen in Belgie en Denemarken serveren alleen halal voeding aan de leerlingen. In het eens zo tolerante Amsterdam worden homo’s in elkaar getimmerd door bijna alleen maar Islamieten. Niet Islamitische vrouwen horen regematig “hoer, hoer” tegen zich uitspreken. Satelliet schotelantennes staan niet gericht op de lokale TV-Stations maar op die van het land van herkomst.

In France school teachers are advised to avoid authors deemed offensive to Muslims, including Voltaire and Diderot; the same is increasingly true of Darwin. The history of the Holocaust can no longer be taught because of Muslim sensitivity.

In Franse scholen worden de leerkrachten geadviseerd om schrijvers die zich ageren tegen Islamieten te weren, inclusief Voltaire en Diderot, het zelfde geldt voor Darwin. De geschiedenis van de Holocaust kan niet meer worden onderwezen vanwege de Islamitische gevoeligheid.

In England sharia courts are now officially part of the British legal system. Many neighborhoods in France are no-go areas for women without head scarves. Last week a man almost died after being beaten up by Muslims in Brussels, because he was drinking during the Ramadan.

In Engeland vormen de Sharia rechtbanken een formeel onderdeel van het Brits Rechtssysteem. Vele woonwijken in Frankrijk zijn gevaarlijke gebieden voor vrouwen zonder hoofddoek. Vorige week werd een man in Brussel bijna doodgeslagen door Islamieten omdat hij tijdens de Ramadan heeft gedronken.Jews are fleeing France in record numbers, on the run for the worst wave of anti-Semitism since World War II. French is now commonly spoken on the streets of Tel Aviv and Netanya, Israel. I could go on forever with stories like this. Stories about Islamization.

De Joden ontvluchten Frankrijk in record aantallen, vluchtend voor de slechtste golf van antisemitisme sinds de Tweede Wereld Oorlog. Frans wordt er nu normaal gesproken in de straten van Tel Aviv en Netanya, Israel. Ik zou oneindig door kunnen gaan met dergelijke verhalen. Verhalen over Islamisering.

A total of fifty-four million Muslims now live in Europe. San Diego University recently calculated that a staggering 25 percent of the population in Europe will be Muslim just 12 years from now. Bernhard Lewis has predicted a Muslim majority by the end of this century.

In total leven er nu 54 miljoen Islamieten in Europa. De Universiteit van San Diego heeft recentelijk gecalculeerd dat 25% van de bevolking van Europa binnen 12 jaren na vandaag Islamiet zal zijn. Bernard Lewis heeft voorspeld dat er een Islamitische meerderheid zal zijn tegen het einde van deze eeuw.

Now these are just numbers. And the numbers would not be threatening if the Muslim-immigrants had a strong desire to assimilate. But there are few signs of that. The Pew Research Center reported that half of French Muslims see their loyalty to Islam as greater than their loyalty to France. One-third of French Muslims do not object to suicide attacks.

Dit zijn maar getallen. En deze getallen zouden niet bedreigend zijn wanneer de Islamitische immigranten een sterke wil zouden hebben om te assimileren. Maar daar zijn maar weinig tekenen te bespeuren. Het Onderzoekcentrum van Pew rapporteert dat de helft van de Islamitiesche Franse bevolking een veel grotere loyaliteit hebben voor de Islam dan voor Frankrijk. Een derde van de Franse Islamieten keuren de zelfmoordacties niet af.

The British Centre for Social Cohesion reported that one-third of British Muslim students are in favor of a worldwide caliphate. Muslims demand what they call 'respect'. And this is how we give them respect. We have Muslim official state holidays.

Het Britse Centrum voor Sociale Cohesie rapporteert dat een derde van de Britse Islamitische studenten de voorkeur hebben voor een wereldwijde Kalifaat. De Islamieten eisen wat ze noemen “respect”. En dit is de manier waarop wij hun respect geven. We stellen officiele landelijke Islamitische vrije dagen vast.

The Christian-Democratic attorney general is willing to accept sharia in the Netherlands if there is a Muslim majority. We have cabinet members with passports from Morocco and Turkey.

De Christen. Democratische procureur generaal is bereid om de Sharia te accepteren in Nederland wanneer er een Islamitische meerderheid zou zijn. We hebben kabinetsleden die ook paspoorten hebben van Marokko en Turkije.

Muslim demands are supported by unlawful behavior, ranging from petty crimes and random violence, for example against ambulance workers and bus drivers, to small-scale riots.

Islamitische eisen worden ondersteund door onwettig gedrag, varierend van kleine criminaliteit tot onwillekeurig geweld, bijvoorbeeld tegen ambulance medewerkers en buschauffeurs, tot ongeregeldheden op kleine schaal.

Paris has seen its uprising in the low-income suburbs, the banlieus. I call the perpetrators 'settlers'. Because that is what they are. They do not come to integrate into our societies; they come to integrate our society into their Dar-al-Islam. Therefore, they are settlers.

Parijs zag opstanden in de woonwijken met lage inkomens, de banlieus. Ik noem de daders “bezetters”. Omdat ze dat zijn. Ze zijn er niet gekomen om zich in onze samenleving te integreren; ze zijn gekomen om onze samenleving in de hunne te laten integreren. Daardoor noem ik ze bezetters.

Much of this street violence I mentioned is directed exclusively against non-Muslims, forcing many native people to leave their neighborhoods, their cities, their countries. Moreover, Muslims are now a swing vote not to be ignored.

Veel van het straat-terreur dat ik noemde is direct en uitsluitend gericht tegen niet-Islamieten, waardoor autochtonen zich genoodzaakt voelen om hun woonwijk te verlaten, hun steden, hun landen. Nog erger, Islamieten zijn nu zwevende kiezers die niet moeten worden onderschat.

The second thing you need to know is the importance of Mohammed the prophet. His behavior is an example to all Muslims and cannot be criticized. Now, if Mohammed had been a man of peace, let us say like Jesus, Ghandi and Mother Theresa wrapped in one, there would be no problem.

Het tweede punt dat u moet weten is de belangrijkheid van Mohammed de profeet. Zijn gedrag is een schoolvoorbeeld voor alle Islamieten en mag niet bekritiseert worden. Welnu, indien Mohammed een vredelievende man zou zijn, laten we zeggen als Jezus, Gandhi en Moeder Theresa bij elkaar genomen, dan was er geen probleem geweest.

But Mohammed was a warlord, a mass murderer, a pedophile, and had several marriages - at the same time. Islamic tradition tells us how he fought in battles, how he had his enemies murdered and even had prisoners of war executed. Mohammed himself slaughtered the Jewish tribe of Banu Qurayza. If it is good for Islam, it is good. If it is bad for Islam, it is bad.

Maar Mohammed was een krijgsheer, een massa-moordenaar, een pedofiel en had meerdere huwelijken – op het zelfde moment. Islamitische tradities vertellen ons hoe hij vocht tijdens oorlogen, hoe hij zijn vijanden vermoordde en zelfs krijgsgevangenen executeerde. Mohammed zelf slachtte de Joodse bevolkingsgroep van Banu Qurayza. Als het goed is voor de Islam dan is het goed. Is het slecht voor de Islam dan is het slecht.

Let no one fool you about Islam being a religion. Sure, it has a god, and a here-after, and 72 virgins. But in its essence Islam is a political ideology. It is a system that lays down detailed rules for society and the life of every person.

Laat niemand u voor de gek houden over de Islam als religie. Natuurlijk, het heeft een god, en een hiernamaals en 72 maagden. Maar in de essentie is de Islam een politieke ideologie. Het is een systeem dat gedetaillerde regels oplegt aan de samenleving en het leven van elke individu.

Islam wants to dictate every aspect of life. Islam means 'submission'. Islam is not compatible with freedom and democracy, because what it strives for is sharia. If you want to compare Islam to anything, compare it to communism or national-socialism, these are all totalitarian ideologies.

De Islam wil elk aspect van het leven dicteren. Islam betekent “onderwerping”. De Islam is niet te koppelen met vrijheid en democratie, omdat ze streeft naar de Sharia. Als je de Islam wilt vergelijken met iets, vergelijk het dan met communisme of nationaal-socialisme, deze vormen alle totalitaire ideologieen.

Now you know why Winston Churchill called Islam 'the most retrograde force in the world', and why he compared Mein Kampf to the Quran. The public has wholeheartedly accepted the Palestinian narrative, and sees Israel as the aggressor. I have lived in this country and visited it dozens of times.

Nu weet u waarom Winston Churchill de Islam noemt: “de meest achterlijke kracht in de wereld” en waarom hij “Mein Kampf” vergeleek met de Quran. Het publiek heeft volmondig het bestaan van Palestina geaccepteerd en ziet Israel als de aggressor. Ik heb in dit land geleefd en heb het een dozijn keer bezocht.

I support Israel. First, because it is the Jewish homeland after two thousand years of exile up to and including Auschwitz, second because it is a democracy, and third because Israel is our first line of defense.

Ik steun Israel. Ten eerste, omdat het het Joodse thuisland is na tweeduizend jaren van verbanning en tot aan en met inbegrip van Auschwitz, ten tweede het is een democratie en ten derde omdat Israel onze eerste verdedigingslinie is.

This tiny country is situated on the fault line of jihad, frustrating Islam's territorial advance. Israel is facing the front lines of jihad, like Kashmir, Kosovo, the Philippines, Southern Thailand, Darfur in Sudan, Lebanon, and Aceh in Indonesia. Israel is simply in the way. The same way West-Berlin was during the Cold War.

Dit nietig landje is gesitueerd in de foutieve lijn van de jihad, frustrerend voor de Islamitische territoriale expansie. Israel staat in de frintlinie van de jihad zoals Kosovo, de Filippijnen, Zuid.thailand, Darfur in Sudan, Libanon en Aceh in Indonesia. Israel staat simpelweg in de weg. Op de zelfde wijze als West-Berlijn tijdens de Koude Oorlog.

The war against Israel is not a war against Israel. It is a war against the West. It is jihad. Israel is simply receiving the blows that are meant for all of us. If there would have been no Israel, Islamic imperialism would have found other venues to release its energy and its desire for conquest.

De oorlog tegen Israel is niet een oorlog tegen Israel. Het is een oorlog tegen het Westen. Het is jihad. Israel ontvangt simpelweg de klappen die bedoeld zijn voor ons allemaal. Als er geen Israel zou zijn, dan zou het Islamitisch imperialise andere dingen hebben gevonden om zijn energie aan te botvieren en zijn veroveringsdrang.

Thanks to Israeli parents who send their children to the army and lay awake at night, parents in Europe and America can sleep well and dream, unaware of the dangers looming.

Dankzij Israel kunnen de ouders die hun kinderen naar het leger sturen en ’s nacht wakker liggen, ouders in Europa en Amerika lekker kunnen slapen en dromen, niet beseffend dat er gevaar op loer ligt.

Many in Europe argue in favor of abandoning Israel in order to address the grievances of our Muslim minorities. But if Israel were, God forbid, to go down, it would not bring any solace to the West It would not mean our Muslim minorities would all of a sudden change their behavior, and accept our values.

Velen in Europa bekvechten om het de rug toe keren ten opzichte van Israel ten faveure van de grieven van de Islamitische minderheden. Maar indien Israel, God behoede ervoor, ten onder zou moeten gaan zal het geen soelaas bieden aan het Westen. Het zou niet betekenen dat de Islamitiesche minderheden plotseling van gedrag zouden veranderen en onze waarden accepteren.

On the contrary, the end of Israel would give enormous encouragement to the forces of Islam. They would, and rightly so, see the demise of Israel as proof that the West is weak, and doomed. The end of Israel would not mean the end of our problems with Islam, but only the beginning. It would mean the start of the final battle for world domination.

Integendeel zelfs, het einde van Israel zou een enorme stimulans zijn voor de Islamitische krachten. Ze zouden en terecht de ondergang van Israel zien als bewijs dat het Westen zwak is en verdoemd. Het einde van Israel zal niet het einde betekenen van onze problemen met de Islam, maar slechts het begin. Het zou het begin kunnen zijn voor de finale slag om de wereldheerschappij door de Islam.

If they can get Israel, they can get everything. So-called journalists volunteer to label any and all critics of Islamization as a 'right-wing extremists' or 'racists'. In my country, the Netherlands, 60 percent of the population now sees the mass immigration of Muslims as the number one policy mistake since World War II.

Als ze Israel kunnen hebben dan kunnen ze alles hebben. Zogenaamde journalisten dragen er vrijwillig toe bij om alle kritieken over Islamisering als “rechtsextremistich” of “racistisch” te bestempelen. In mijn land Nederland, ziet 60% van de bevolking de massa immigratie van Islamieten als de primaire politieke blunder sinds de Tweede Wereldoorlog.

And another 60 percent sees Islam as the biggest threat. Yet there is a danger greater danger than terrorist attacks, the scenario of America as the last man standing. The lights may go out in Europe faster than you can imagine.

En een ander 60% ziet de Islam als de grootste bedreiging. En toch bestaat er een nog groter gevaar groter dan de terroristische aanvallen, namelijk het scenario van Amerika als de laatste man die nog staat. De lichten in Europa kunnen eerder uitgaan dan u zich kunt voorstellen.

An Islamic Europe means a Europe without freedom and democracy, an economic wasteland, an intellectual nightmare, and a loss of military might for America - as its allies will turn into enemies, enemies with atomic bombs.

Een Islamitisch Europa betekent een Europa zonder vrijheid en democratie, een economische woestenij, een intellectuele nachtmerrie en een verlies van militaire macht van Amerika – omdat hun bondgenoten zullen veranderen in vijanden, vijanden met atoombommen.

With an Islamic Europe, it would be up to America alone to preserve the heritage of Rome, Athens and Jerusalem.

Met een Islamitisch Europa blijft alleen Amerika over om de erfenis van Rome, Athene en Jerusalem te behouden.

Dear friends, liberty is the most precious of gifts. My generation never had to fight for this freedom, it was offered to us on a silver platter, by people who fought for it with their lives. All throughout Europe, American cemeteries remind us of the young boys who never made it home, and whose memory we cherish.

Beste vrienden, vrijheid is het meest waardevolle van alle giften. Mijn generatie heeft nooit hoeven te vechten voor deze vrijheid. Ze werd aan ons op een zilveren schaal aangeboden door mensen die ervoor vochten en hun leven er voor gaven. Door heel Europa, herinneren de Amerikaanse begraafplaatsen u aan de jonge jongens die nooit meer thuis waren gekomen en diens herinneringen koesteren wij.

My generation does not own this freedom; we are merely its custodians. We can only hand over this hard won liberty to Europe's children in the same state in which it was offered to us. We cannot strike a deal with mullahs and imams. Future generations would never forgive us. We cannot squander our liberties. We simply do not have the right to do so.

Mijn generatie heeft deze vrijheid niet in bezit; we zijn nauwelijks bewakers daarvan. We kunnen alleen deze hard bevochten vrijheid aanbieden aan onze Europese kinderen in dezelfde staat zoals we ze hebben gekregen. We kunnen geen deals maken met mullahs en imams. Toekomstige generaties zouden ons dat nooit vergeven. We kunnen onze vrijheid niet zo maar verkwanselen. We hebben eenvoudigweg het recht daar niet toe om dat te doen.

We have to take the necessary action now to stop this Islamic stupidity from destroying the free world that we know.

We moeten de noodzakelijke acties doen om deze Islamitische stommiteit om de vrije wereld die we kennen te vernietigen tegen te houden.

Please take the time to read and understand what is written here, Please send it to every free person that you know, it is so very important.

Neem alsjeblieft de tijd om te lezen en te begrijpen wat hier staat geschreven. Zend dit alsjeblieft aan iedere vrije individu die je kent, het is zo veschrikkellijk belangrijk.
--------------------------------------------------------------------------------No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 9.0.791 / Virus Database: 271.1.1/2768 - Release Date: 03/24/10 20:33:00Shalom

AnisJ
User
User icon of AnisJ
spacer line
 

 • In de Nederlandse taal zijn er véél omschrijvingen van 'groepen' ....... zoals de 'aardappeleters' , de 'armoezaaiers' ..... e.d.

 • Wilders & Hershi Ali behoren tot een nieuwe groep: de angstzaaiers .....

 • Zij beiden denken dat mensen manipuleerbaar zijn ....... als robotten; Wilder wil de mensen 'angst' aanpraten vóór zijn politieke partij en Hershi Ali zodat men haar boek koopt .......

 • Wie de mensen in Iran de straat op had zien gaan weet wel beter dat mensen géén knollen voor citroenen laten verkopen; het doet mij denken aan de val van de Oost-Duitse muur of in ieder geval 'het begin' ....... dat weet Achmedine Nejat ......


 • 'Ahu kura ahia, mansia nia'

  monyet
  User
  User icon of monyet
  spacer line
   

  Ik heb het al vaak gezegd en zeg het maar nog een keer: als de gevestigde orde die Marokkaanse rotjochies gewoon op tijd had aangepakt en voor een goed beleid hadden gezorgd in de steden, dan was er nooit een Pim Fortuyn geweest en ook geen Geert Wilders. Geert is geen ziekte, hij is een symptoom. En er zijn teveel mensen in Nederland die het symptoom Geert willen bestrijden, maar dan staat er weer een nieuwe Pim of een nieuwe Geert op.
  De ziekte dient bestreden te worden en de ziekte is criminaliteit en onveiligheid en die ziekte wordt voor en groot deel veroorzaakt door Marokkaanse snotjochies.


  From Dayeuhkolot with love

  AnisJ
  User
  User icon of AnisJ
  spacer line
   


  On 26-03-2010 16:02 monyet wrote:
  Ik heb het al vaak gezegd en zeg het maar nog een keer: als de gevestigde orde die Marokkaanse rotjochies gewoon op tijd had aangepakt en voor een goed beleid hadden gezorgd in de steden, dan was er nooit een Pim Fortuyn geweest en ook geen Geert Wilders.
 • Geert is geen ziekte, hij is een symptoom. En er zijn teveel mensen in Nederland die het symptoom Geert willen bestrijden, maar dan staat er weer een nieuwe Pim of een nieuwe Geert op.

 • De ziekte dient bestreden te worden en de ziekte is criminaliteit en onveiligheid en die ziekte wordt voor en groot deel veroorzaakt door Marokkaanse snotjochies.


 • Oké Monyet ......

 • Maar .... dan dient de gehele Nederlandse systeem van politieke partijen gesaneerd te worden ....... en niet zoals het CDA wil in hun verkiezingsprogramma 'optisch' ...... m.a.w. Pv/d A samen met S.P. - CDA (oude mannenpartij) met Christen Unie(groot aantal Christelijke jongeren) - VVD met d'66 .....

 • Gevolg hiervan is dat er voor de kiezer duidelijker politieke standpunten komen t.o.v. Wilders e.d.

 • Sinds het eind van de 'Koude Wereldoorlog' is de 'houdbaarheidsdatum'' vóór de Sociaal-Democratie toch al beperkt ....... Emoticon: Yes! Emoticon: Yes!


 • 'Ahu kura ahia, mansia nia'

  Wimroma
  User
  spacer line
   

  Wetten dienen gehandhaafd te worden. Overtredingen dienen bestraft te worden.
  Eerste generatie "buitenlanders"kwamen vanwege hun en ONZE economische belangen.
  De fout is lang geleden gemaakt, nl. strikte scheiding van kerk,moskee en Staat.
  Religie kan en mag, maar prive en niemand mag hier last van hebben.
  Nu gaat het over de islam, maar het kan net zo goed gan over katholieken en protestanten.
  Wat te denken van het misbruik in de katholieke kerk, dat schijnt de kerk te zijn van geertje. Allemaal bagger en boter op het hoofd. De beerput is open en zal grote gevolgen hebben. Velen hebben hier ook last van.
  Zeg het maar, maag het een wel en het ander niet?
  Ik denk dat alle religies gedoogd mogen worden maar bij elke fout streng aangepakt moet worden.
  Uiteindelijk gaat het bij alle religies om controle, beheersing, manipulatie van de gemeenschap en uiteraard macht en verrijking van de grote jongens.
  In Italie schijnen twee bewegingen te zitten die aan deze kriteria voldoen,
  De een heet vaticaan en de ander heet maffia
  Ik heb van allemaal last, niet alleen de islam.
  Groet,
  Wim.  monyet
  User
  User icon of monyet
  spacer line
   


  On 26-03-2010 18:51 Wimroma wrote:
  Wetten dienen gehandhaafd te worden. Overtredingen dienen bestraft te worden.
  Eerste generatie "buitenlanders"kwamen vanwege hun en ONZE economische belangen.
  De fout is lang geleden gemaakt, nl. strikte scheiding van kerk,moskee en Staat.
  Religie kan en mag, maar prive en niemand mag hier last van hebben.
  Nu gaat het over de islam, maar het kan net zo goed gan over katholieken en protestanten.
  Wat te denken van het misbruik in de katholieke kerk, dat schijnt de kerk te zijn van geertje. Allemaal bagger en boter op het hoofd. De beerput is open en zal grote gevolgen hebben. Velen hebben hier ook last van.
  Zeg het maar, maag het een wel en het ander niet?
  Ik denk dat alle religies gedoogd mogen worden maar bij elke fout streng aangepakt moet worden.
  Uiteindelijk gaat het bij alle religies om controle, beheersing, manipulatie van de gemeenschap en uiteraard macht en verrijking van de grote jongens.
  In Italie schijnen twee bewegingen te zitten die aan deze kriteria voldoen,
  De een heet vaticaan en de ander heet maffia
  Ik heb van allemaal last, niet alleen de islam.
  Groet,
  Wim.


  Zelfde laken een pak. Het Catholicisme is het enige geloof dat boven de wet staat en een eigen staat heeft. Daarmee in potentie gevaarlijker dan de Islam, echter beweegt het Catholicisme zich meer achter de schermen en de Islam zich altijd expliciet op de voorgrond. Geloof is iets tussen jou en God, niet iets politieks.


  From Dayeuhkolot with love

  FredC
  User
  spacer line
   

  Give the man a sigar!!!

  Geef de man een sigaar!!  zieleffe
  User
  spacer line
   
  Verdediging is de ruiter van kritiek--- *O* --,Het doel heiligt de middelen

  jessie
  User
  spacer line
   

  beste wilders,waar is jouw "roots "indo' cesasa' je beledigt de mens heid' is er nog respect."waker worde 'zet die bril is af,en haal die watjes uit je oren'zelf woon ik al 15 jaar in Indonesia 220 miljoen inwoners waar van 90 % islamitsch als het niet meer is.ik zal niet meer terug wiilen naar holland, indonesia is top om te wonen.hier krijg men nog respect en liefde,geijke behandeling'mijn groot ouders en ouders zijn hier allmeel geboren, mijn fam gaat ver terug V.O.C.'heb je naaste lief' maar begin eerst bij je zelf' Emoticon: Stupid
  wilders krijgt van mij 1 vete klap sigaar' zelf rook ik niet' "slamat jalang' Geerdtje.jij bent geen heertje' Emoticon: Laugh out loud  monyet
  User
  User icon of monyet
  spacer line
   

  Geert heeft nog nooit een misdaad gepleegd. Tuurlijk is hij verantwoordelijk voor een mogelijke verdere scheiding in de maatschappij die niet wenselijk is, maar zoals gezegd ligt de oorzaak toch echt bij een klein groepje (10.000+) individuen die zich niets maar dan ook niets aantrekken van de regels in dit land.


  From Dayeuhkolot with love

  NoviKirana
  User
  User icon of NoviKirana
  spacer line
   


  Op 27-03-2010 12:49 schreef monyet:
  Geert heeft nog nooit een misdaad gepleegd. Tuurlijk is hij verantwoordelijk voor een mogelijke verdere scheiding in de maatschappij die niet wenselijk is, maar zoals gezegd ligt de oorzaak toch echt bij een klein groepje (10.000+) individuen die zich niets maar dan ook niets aantrekken van de regels in dit land.


  En in hoeverre is die oorzaak te relateren aan de islam? ik blijf erbij dat het gewoon bij de problemen van 'de grote stad' hoort, en dáár moeten ze wat aan gaan doen. Die achterbuurten ontstaan doordat deze mensen door de banen die ze (niet kunnen) krijgen geen betere huizen kunnen betalen. De banen zijn er alleen in de grote stad, op het platteland heeft een allochtoon het al helemaal moeilijk. En ja, deze mensen zijn vaak moslims, omdat dat de religie is in de landen waar ze vandaan komen. een jaar of 60 geleden had iedereen in Nederland toch ook nog een religie? Nu verwaterd dat steeds meer, in andere landen zijn ze daar nog traditioneler in.....maar dat wil toch niet zeggen dat alle problematiek meteen te maken heeft met de islam? Zoals gezegd wonen er miljoenen moslims in Indonesië, die zijn toch ook niet allemaal te vergelijken met de mensen waar het hier om gaat?  monyet
  User
  User icon of monyet
  spacer line
   


  On 27-03-2010 14:09 NoviKirana wrote:

  [quote removed]


  En in hoeverre is die oorzaak te relateren aan de islam? ik blijf erbij dat het gewoon bij de problemen van 'de grote stad' hoort, en dáár moeten ze wat aan gaan doen. Die achterbuurten ontstaan doordat deze mensen door de banen die ze (niet kunnen) krijgen geen betere huizen kunnen betalen. De banen zijn er alleen in de grote stad, op het platteland heeft een allochtoon het al helemaal moeilijk. En ja, deze mensen zijn vaak moslims, omdat dat de religie is in de landen waar ze vandaan komen. een jaar of 60 geleden had iedereen in Nederland toch ook nog een religie? Nu verwaterd dat steeds meer, in andere landen zijn ze daar nog traditioneler in.....maar dat wil toch niet zeggen dat alle problematiek meteen te maken heeft met de islam? Zoals gezegd wonen er miljoenen moslims in Indonesië, die zijn toch ook niet allemaal te vergelijken met de mensen waar het hier om gaat?


  Die problemen zijn ook niet direct te relateren aan de Islam. Zijn twee verschillende zaken. Enerzijds heeft Nederland te maken met een enorme stijging in criminaliteit onder vooral Marokkanen en anderzijds heeft Nederland het moeilijk met de snelle multiculturalisering, net zoals dat in Engeland ook heel erg speelt. Bij een snelle multiculturalisering zie je dat een minderheidsgroep meer eisen gaat stellen aan de maatschappij omdat ze zich beseffen dat ze in aantallen toenemen.


  From Dayeuhkolot with love

  FredC
  User
  spacer line
   

  Maar het zijn er veel meer, die niets aan die situatie gedaan hebben, en er nóg niets aan doen. Dan ga je dus wel ontevreden burgers creëren, die oplossingen zoeken. En in een democratie kan dat als je de meerderheid hebt.
  Niets mis mee, met dat systeem. Het geeft wel aan dat er vele Nederlanders zijn, die vinden dat er wél wat aan gedaan moet worden, en dat die eikeltjes niet de hand boven het hoofd moet blijven gehouden worden.
  Dan blijft natuurlijk, dat jij nooit zoiets wat zij flikken, in het land van hun afkomst moet gaan uitspoken, want dan gaat je kop eraf.
  Ja, ik kan heel goed begrijpen, dat de gewone Nederlander doodziek wordt van al dat softe gedoe, wat van kwaad naar erger gaat.
  Van mij mag Wilders, geen probleem mee, democratisch gekozen, of je het nu leuk vind of niet.  FredC
  User
  spacer line
   

  Islam is veel meer dan een religie. Als je dát niet kunt begrijpen heeft verdere discussie geen zin en blijven we het altijd oneens met elkaar. En dat zie je dus overal nu gebeuren.  monyet
  User
  User icon of monyet
  spacer line
   


  On 27-03-2010 14:14 FredC wrote:

  Dan blijft natuurlijk, dat jij nooit zoiets wat zij flikken, in het land van hun afkomst moet gaan uitspoken, want dan gaat je kop eraf.


  Dat is hem nu juist het punt. Als je veel hebt gereisd zoals ik, ook naar landen in het Midden-Oosten zoals Iran, maar ook Indonesië, dan zie je pas hoe oneerlijk de tegenstelling is. Er zijn individuen die hier klagen over hun rechten, terwijl in hun thuisland een kerk niet eens gebouwd mag worden.
  De culturen zijn gewoon té verschillend. Iemand die bijvoorbeeld homosexualiteit als een doodzonde ziet, is wat mij betreft niet welkom in dit land. Er zijn vrijheden waar wij als volk generaties lang voor hebben gevochten en die mogen niet in het geding komen. Ik hoop dat de meerderheid van de nieuwe Nederlanders echter zich wel kan vinden in onze vrijheden.


  From Dayeuhkolot with love

  monyet
  User
  User icon of monyet
  spacer line
   


  On 27-03-2010 14:17 FredC wrote:
  Islam is veel meer dan een religie. Als je dát niet kunt begrijpen heeft verdere discussie geen zin en blijven we het altijd oneens met elkaar. En dat zie je dus overal nu gebeuren.


  Klopt, omdat de scheiding van religie en staat in de Islamitische wereld (nog) niet heeft plaatsgevonden, is het heel moeilijk voor moslims om te accepteren dat er hier wetten zijn die niet stroken met hun religie.


  From Dayeuhkolot with love

  FredC
  User
  spacer line
   


  On 27-03-2010 14:22 monyet wrote:
  ..... Er zijn vrijheden waar wij als volk generaties lang voor hebben gevochten en die mogen niet in het geding komen....
  AMEN!!!
  Emoticon: Yes! Emoticon: Yes! Emoticon: Yes! Emoticon: Yes!  AnisJ
  User
  User icon of AnisJ
  spacer line
   


  Meeste Turken vinden Nederland vol.

  (Van een onzer verslaggevers). woensdag 24 maart 2010 | 10:00
  Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten

  DEN HAAG (GPD) –
 • Veel meer Turkse Nederlanders vinden dat Nederland te veel migranten telt dan Nederlanders zelf.

 • Ze zijn ook veel meer op zichzelf dan andere bevolkingsgroepen. Huwelijken en vriendschappen vinden voornamelijk plaats in het eigen Turkse netwerk. Omgang met andere groepen van de samenleving is er nauwelijks.

 • Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie.

 • Het percentage Turken dat vindt dat de grens van het aantal migranten is bereikt is 58 procent, tegen 44 procent van de Nederlanders.

 • Van de Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders vindt ongeveer 33 procent dat er te veel buitenlanders zijn.

 • De onderzoekers van het SCP komen tot de conclusie dat een hoge concentratie allochtonen in een buurt niet veel uitmaakt voor de kansen die men heeft. De kans op werk dan wel een uitkering, hangt meer af van zaken als onderwijs en taal dan de omgeving.

 • Wel heeft de onderlinge samenhang in een wijk gevolgen voor zaken als criminaliteit en leefbaarheid. Die samenhang komt beter tot stand als er sprake is van een vermenging van verschillende bevolkingsgroepen.

 • Uit het onderzoek blijkt dat in wijken met weinig onderlinge samenhang en een snel wisselende samenstelling, de kans op criminaliteit toeneemt en de leefbaarheid achteruit gaat.

  Bron:de Stentor


 • " .... die Turken toch, moeten alle Nederlanders niet uit Nederland .... Emoticon: Wink ..... of zijn ze toch méér €uropeaan/Nederlander geworden ?

 • " .... als Wilders over een 'tsunami' heeft, hoeft men maar naar de feitelijke cijfers van Eurostat te kijken van Yke Veraart m.a.w. die landen met Islamitische achtergrond zijn ver in de minderheid ..... zoals Bulgarije e.d.


 • 'Ahu kura ahia, mansia nia'

  FredC
  User
  spacer line
   

  Je eigen identiteit verkwanselen ten gunste van immigranten van divers allooi is natuurlijk heel erg nobel, en ook erg Nederlands, maar ik denk niet dat men met zulke grote getallen heeft rekening gehouden. Nu het pijnlijker wordt in de eigen privésfeer en met vrijwel dagelijks met de gevolgen wordt geconfronteerd van het niet erg strikte beleid dat er jarenlang gevoerd is, en nog steeds doorgaat, is het logisch dat er veel mensen aan de bel trekken.
  Het afgegeven bericht is voor mij duidelijk: geen manipulatie van buitenaf, laat me mezelf blijven.
  Wilders heeft dat vertaald in een politieke partij en oogst succes op een geheel democratische wijze, en zo hoort het ook. Dat behoren veel immigranten ook te doen, maar die bedienen zich niet altijd van die mogelijkheden, misschien omdat ze er niet mee bekend zijn of willen zijn. Het is van de gekke dat grote groepen immigranten voor democratisch geschoeide Nederlanders diensten gaan uitmaken, omdat zij dat nu zo uit hun eigen cultuur hebben meegebracht. Andersom werkt dat toch zeker ook niet! Ik zou zo in het gevang belanden als ik dat in RI zou flikken.
  En juist daaraan mankeert het. Ze kunnen maar raak doen en niemand fluit ze terug. Men kan wel vinden dat immigranten moeten integreren, maar laten ze rustig hun gang gaan als ze dat niet doen.
  Maar het blijven ook wel erg eigenwijze figuren ook, want, in verhouding, we hebben ook veel chinezen in Nederland, maar die hoor je niet. Dus heeft het toch met die islam-cultuur te maken, omdat het gewoon veel meer is dan een religie. En daarin heeft Wilders volkomen gelijk. Het is een levenswijze, gebaseerd op onderdrukking, terwijl we in de Westerse landen juist zo gek zijn met onze zwaar bevochten vrijheid.
  Ja, die vrijheid moeten we behouden, koste wat kost.  Sam Loi
  User
  spacer line
   

  Wat een aandacht voor Wilders. En daar doet hij het ook voor. Het is wel bedenkelijk dat een Nederlandse Parlementarier, die door de Nederlandse belastingbetaler in zijn onderhoud wordt voorzien en die daarin ook nog eens aanzienlijk bijdraagt aan zijn beveiliging, in zijn betoog het voor een groot deel heeft over (de veiligheid van) Israel, terwijl dit land als bezetter juist als agressor moet worden aangeduid. Het is het enig land ter wereld dat nog steeds het ergste soort apartheid in stand houdt en Palesteinen als 2e rangs burgers behandelt. Vergeet ook niet dat Gaza de grootste openlucht gevangenis is en dat het grootste deel van de hulp aan deze mensen door Israel zelf wordt benut. Ik kan zo wel doorgaan. Voorbeelden te over. Juist dit land heeft onze Limburgse Geert in de armen gesloten. Een land dat zich niet houdt aan de internationale rechtsorde en keer op keer resoluties van de Veiligheidsraad aan haar laars lapt. En daarin staat hij niet alleen; ook het Westen staat achter Israel en dragen (in)direct bij aan de onderdukking en slachting van de Palestijnen.

  Ik sluit mijn ogen niet voor problemen die voornaamlijk door een groep jongeren van verschillend komaf wordt veroorzaakt. Deze problemen pak je aan door bijvoorbeeld te straffen en wat mij betreft nog harder te straffen. Het gaat er bij mij ook niet in dat de groep waartoe deze jongeren behoren zelf maar heel weinig doet om deze jongeren in het gareel te houden. Het is denk ik mede aan deze groep te danken dat onze Geert inmiddels zo groot is geworden.

  Onze Geert is ooit uit de VVD gestapt omdat hij niet bereid was zich te houden aan het fractiestandpunt m.b.t. het al dan niet toetreden van Turkije tot EU. Het was toen niet de Islam, maar slechts de Turken die o.m. uit zouden zijn op onze banen in het westen. De Islam is er later bijgekomenen aangezien hij kennelijk snel tot de ontdekking kwam dat hij hiermee beter kan scoren. En daar doet hij het voor. Onze Geert is een intelligente man die zeker weet dat het meeste wat hij zegt te zullen doen, hij dit in de praktijk niet zal kunnen waarmaken.

  En als je hem goed beluistert draagt hij voor de problemen die hij aankaart zelden een oplossing. Kortom, hij roept en slaat verwilderd om zich heen en weet zich wonderlijk wel gesteund door een groot deel van de bevolking.


  FredC
  User
  spacer line
   

  Je betoog ligt vooral buiten de grenzen, Sam Loi. Betrek het nu eens op NL.
  En laat dat stokpaardje Israël er nu eens een keer buiten, zo afgezaagd. En wat ze daar uitvreten hoeft nog niet te betekenen dat we die Palestijnen aardig moeten vinden en ze allemaal moeten toelaten in Nederland. Denk daar eens aan: de HAMAS in NL toelaten, omdat je zo tegen dat Israël bent.

  Kijk daar eens tegenaan: hoe leuk zou het zijn om nog veel meer Turken, Marokkanen, islamieten toe te laten in NL, Europa. Hoe zou dat je leven veranderen, en zou je die verandering kunnen waarderen voor jezelf? Ik denk dat je dan tot heel andere conclusies komt.

  Toevallig heet hij nu Geert, maar het had ook een ander kunnen zijn. Het gaat niet om de persoon, het gaat om de visie.

  Ik denk dat je een verkeerd pad volgt, zoals zo velen, dat wel. Schapen lopen ook veelal achter elkaar aan. Kom eens op voor jezelf zonder na-aperij.  monyet
  User
  User icon of monyet
  spacer line
   


  On 28-03-2010 10:51 FredC wrote:
  Je betoog ligt vooral buiten de grenzen, Sam Loi. Betrek het nu eens op NL.
  En laat dat stokpaardje Israël er nu eens een keer buiten, zo afgezaagd. En wat ze daar uitvreten hoeft nog niet te betekenen dat we die Palestijnen aardig moeten vinden en ze allemaal moeten toelaten in Nederland. Denk daar eens aan: de HAMAS in NL toelaten, omdat je zo tegen dat Israël bent.

  Kijk daar eens tegenaan: hoe leuk zou het zijn om nog veel meer Turken, Marokkanen, islamieten toe te laten in NL, Europa. Hoe zou dat je leven veranderen, en zou je die verandering kunnen waarderen voor jezelf? Ik denk dat je dan tot heel andere conclusies komt.

  Toevallig heet hij nu Geert, maar het had ook een ander kunnen zijn. Het gaat niet om de persoon, het gaat om de visie.

  Ik denk dat je een verkeerd pad volgt, zoals zo velen, dat wel. Schapen lopen ook veelal achter elkaar aan. Kom eens op voor jezelf zonder na-aperij.


  Ik reed gisteren op weg naar een verjaardag door Amsterdam-Geuzenveld. Zag alléén maar flats en alleen maar hoofdddoekjes die achter hun man aansjokten. Het is een angstaanjagend beeld waar je geen enkele Nederlander op straat meer tegenkomt, afgezien van wat ouderen die daar al 40 jaar wonen en waarschijnlijk uit gemakzucht nooit zijn weggegaan. Je ziet met je eigen ogen mensen afval op straat gooien en niemand kijkt er vanop. Élke woning in een flat heeft zo'n lelijke witte schotel eraan hangen. Dit alles heeft níets maar dan ook níets te maken met de Islam maar slechts met het type mensen dat wij hier binnen halen. Het zijn onopgevoede, onopgeleide mensen die hier leven alsof ze in de bergen hun geiten aan het hoeden zijn. Ze geven niets om hun buurt en laten het rustig verloederen. Van dit soort beelden krijg ik serieus nachtmerries. Afgelopen week was er nog een Nederlands bejaard echtpaar daar weggepest door Marokkaanse kinderen van de buren. Uiteindelijk gaan alle Nederlanders weg uit zulke wijken en hou je alleen de immigranten over. Dit is simpelweg een product van jarenlang uitermate slecht beleid van de PvdA in Amsterdam.


  From Dayeuhkolot with love

  monyet
  User
  User icon of monyet
  spacer line
   

  Laten we niet vergeten dat de opgeleide moslims heel anders denken over de Islam en de rol ervan in het dagelijks leven dan de plattelanders die wij hier binnenhalen.


  From Dayeuhkolot with love

  FredC
  User
  spacer line
   

  De aap komt uit de mouw: je bent een man van de wereld, Monyet. Mooi verwoord. Dit heeft ook niets met Palestijnen te maken of Israël, of weet ik veel. Het niveau van die mensen is waar het omgaat, en dat is prima neergezet.

  Kijk in RI wat voor een zooitje het is, als je het over afval hebt. Zonder blikken of blozen gooien ze van alles uit hun autoraampje, of waar ze ook staan.

  Moeten we het Nederland, dat zo omhoog is geklommen na de 2e Wereldoorlog, dan zo omlaag halen vanwege die mensen, die eigenlijk te dom zijn om iets te leren?  Sam Loi
  User
  spacer line
   

  Ik heb gereageerd op het artikel van Wilders. Daar gaat het ook voornaamlijk over het buitenland. Israel heb ik er niet bij verzonnen. Je reageert ook niet anders dan op een voor westerlingen gebruikelijke manier. De Palestijnen vechten voor hun gondgebied - en niet om toegelaten te worden tot Nederland - dat hen mede door toedoen van het westen op een volstrekt onrechtmatige wijze is ontnomen. En het stelen van land gaat nog steeds door. En wij vinden dat best. En daar sluit jij je ogen voor. Zolang jij maar kunt genieten van je eigen vrijheid, vind je de beknotting van die zelfde vrijheid voor een ander kennelijk prima. Noem jij een land dat willens en wetens in strijd met het internationale recht handelt een democratie?? Is het hebben van verkiezingen een vorm van legitimatie om misdaden te plegen?

  Je moet mijn reactie beter lezen. Je zal daarin lezen dat ik het niet slechts over Israel heb. Er reageer vervolgens op een volwassen manier.
  You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
  If you do not have an account yet, you can register yourself here.  94,716,369 topic views - 242,044 posts - 13,758 topics - 35,455 members - last post @ 20-10-2021 20:21 CET

  Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2021
  Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

  154,442,557 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com